LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KHÁC

Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là Bất động sản, Dai Phuoc Group cũng tham gia đầu tư vào các lĩnh vực khác như: Nhà hàng khách sạn, hệ thống cấp nước sạch, chế biến lâm sản…

Bài viết trước đó BẤT ĐỘNG SẢN TÂM LINH